Adatkezelési tájékoztató


a www.nexthouse.hu internetes oldalon regisztrálók, valamint a Next House Ingatlanügynökséggel (NEXT HOUSE TEAM  Kft.) ingatlanközvetítés céljából kapcsolatba kerülő ügyfelek számára

 

Az adatkezelés az EU Általános Adatvédelmi Rendelet [Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)], valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásain alapszik.

 

1. Az adatkezelő megnevezése

Next House Ingatlanügynökség (NEXT HOUSE TEAM  Kft.) – továbbiakban: Next House – székhelye: 6400 Kiskunhalas, Zalán utca 14/1.; Adószám:  258960551-03; Cg.: 03-09-130464; Telefon: +36 70 7762759; E-mail: info@nexthouse.hu; képviseli: Fábrik Erzsébet és Nagy Attila.  A www.nexthouse.hu honlap üzemeltetője az adatkezelő.

 

2. A kezelt adatok köre

- On-line regisztráció esetén: a regisztráló neve, e-mail címe, felhasználási neve, jelszó. - Ingatlan keresés/megtekintés/értékesítés esetén: az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési ideje és helye, azonosító okm. típusa/száma, ügyfél elérhetőségei (telefonszám, E-mail), az értékesíteni/megtekinteni kívánt ingatlan adatai, az ingatlan megtekintés időpontja.

 

3. Az adatkezelés célja

- A Next House on-line szolgáltatásainak nyújtása (pl.: ingatlankeresésnek megfelelő értesítések küldése), direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása, hírlevél küldése, piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése.

- Az ingatlant kereső/megtekintő/értékesítő ügyfelek számára ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása.

 

4. Az adatkezelés jogalapja

- Az adatkezelés jogalapja a www.nexthouse.hu oldalon regisztrálók önkéntes hozzájárulása, amely során a látogató a honlapon történő regisztráció elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait a Next House jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

- Az ingatlant kereső/megtekintő/értékesítő ügyfelek esetén az adatkezelés jogalapja az ügyfélkapcsolat kifejezett felvételének igénye.

- Az ingatlan vételének és/vagy eladásának szándékát kifejező ügyfelek esetében a szerződés előkészítésére irányuló magatartás.

 

5. Adattovábbítás

- A regisztrálók/ügyfelek által megadott személyes adatokat a Next House harmadik személynek nem továbbítja.

- A Next House az ügyfél személyes adatait kizárólag az ingatlanközvetítő megkerülésével történő ügyletkötés esetén keletkező polgári jogi igénye érvényesítése céljából továbbítja, kizárólag az általa megbízott ügyvédnek, illetve követelés behajtással foglalkozó vállalkozásnak.

 

6. Az adatkezelés időtartama

- On-line regisztráció esetén az adatkezelés a regisztráció napján kezdődik és a regisztráció, illetve az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásáig tart.

- A Next House törli az ügyfél adatait, amennyiben az ingatlant kereső/megtekintő/értékesítő ügyfél kijelenti, hogy a szolgáltatást nem kívánja a továbbiakban igénybe venni, és egyúttal valamennyi általa megtekintett ingatlant már más személy megvásárolta. Az ügyfél bármikor visszavonhatja a hozzájárulását ahhoz, hogy a róla kezelt adatokat a Next House direkt marketing vagy piackutatási célra felhasználja.

- A Next House a jogszerű polgári jogi igény érvényesítése érdekében az Infotv. 6.§ (5) bekezdése b) pontja alapján a felvett adatokat az utolsó ingatlan-megtekintés napjától számított kettő évig kezeli. Ezt követően a Next House az ügyfelek adatait törli. Hasonlóan jár el a szerződés kötésre irányuló magatartás során megadott adatok kezelése tekintetében is, amikor szintén kettő évig tárolja, az esetleges későbbi jogi eljárásban történő felhasználás érdekében.

 

7. Az adatkezelés módja

- Az on-line regisztráló ügyfél a regisztráció során megadja az adatait, amely ezzel bekerül a Next House elektronikus adatbázisába. A honlap az adatokat a Next House biztonságos szerverén tárolja.

- Az ingatlant kereső/megtekintő/értékesítő ügyfelek által a 2. pontban felsorolt, önként megadott adatokat a Next House ingatlanközvetítője vagy más közreműködője rögzíti a Next House elektronikus adatbázisában. Az ügyfél személyes adataihoz a Next House -on kívül az a vele jogviszonyban álló ingatlanközvetítő/tanácsadó férhet hozzá, akinek portfóliójában a keresett ingatlan megtalálható, illetve akinek a Next House portfóliójában lévő ingatlant megtekinteni kívánó ügyfele van.

 

8. Az érintettek jogai

- A regisztráló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Next House által kezelt, rávonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését, az adatok módosítását az ügyfelek az on-line felületre bejelentkezést követően kezdeményezhetik, illetve a kapcsolat/üzenet menüpontokon keresztül vagy az info@nexthouse.hu e-mail címre megküldött levélben is kérhetik. A Next House a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 5 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

- Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Next House a info@nexthouse.hu e-mail címről küldi ki. Az ügyfél a hírlevél alján található leiratkozás linkre kattintva is megtilthatja további hírlevél küldését. Egyéb on-line szolgáltatás (pl. ingatlankeresésnek megfelelő értesítés kérése) esetén a kapott értesítés alján található linkre kattintva, illetve a regisztrált felhasználó bejelentkezve is lemondhatja az adott szolgáltatást. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy amennyiben az ügyfél több e-mail címmel regisztrált, és valamennyi címre nézve meg kívánja tiltani további hírlevél küldését, illetve le akarja mondani valamennyi on-line szolgáltatást, úgy az összes megadott e-mail cím és on-line szolgáltatás vonatkozásában külön-külön szükséges a leiratkozást megtennie.

 

9. Jogorvoslat

Az ügyfél, illetve a regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), vagy pert indíthat a lakóhelye szerint illetékes törvényszéken.

A NAIH elérhetőségei: posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.